Cephalotaxus harr. Fastigiata

Cephalotaxus harr. Fastigiata